>

ADAPTACJE

Jest rzeczą naturalną, że często klienci są zainteresowani obniżeniem kosztów inwestycji poprzez możliwie szerokie zaangażowanie własne w jej realizację. W takim wypadku na wstępnym jej etapie  możecie Państwo sami załatwić większość spraw formalnych wymienionych w zakładce OFERTA, a między innymi sami dokonać wyboru projektu powtarzalnego budynku odpowiadającego Waszym potrzebom i marzeniom.
 
Oferta projektów powtarzalnych jest obecnie bardzo szeroka. W Polsce działają setki biur projektowych, które wydają katalogi swoich projektów, a także zamieszczają je w Internecie.
Działają także firmy zajmujące się wyłącznie sprzedażą gotowych projektów powtarzalnych.
Jeżeli nie dysponują Państwo Internetem wówczas mogę bezpłatnie wypożyczyć dowolny zestaw katalogów papierowych.
 
Projekt powtarzalny podlega obowiązkowej adaptacji przez uprawnionego projektanta, który według przepisów Prawa budowlanego staje się formalnym jego autorem.
W każdym przypadku adaptacja taka musi obejmować:
 
  • Sprawdzenie warunków gruntowych w miejscu posadowienia obiektu,
  • Sporządzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu na odpowiedniej mapiedo celów projektowych,
  • Skompletowanie odpowiednich dokumentów w zakresie wynikającym z charakteru  projektowanego obiektu oraz z wymagań określonych w decyzji o warunkach zabudowy
lub w miejscowym planie  zagospodarowania przestrzennego.
  • Sporządzenie lub uzupełnienie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
  • Określić obszar oddziaływania obiektu
 
Zachęcam Państwa do przemyślanego wyboru projektu powtarzalnego tak, żeby liczba koniecznych czynności możliwie ograniczała się do wyżej wymienionych.
 
Aby tak się stało należy na etapie wyboru dysponować już decyzją o warunkach zabudowy lub wypisem i wyrysem z miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego i sprawdzać projekt pod kątem zgodności z określonymi tam warunkami.
 
Należy też dysponować danymi na temat warunków gruntowych w miejscu posadowienia obiektu, a zwłaszcza znać położenie zwierciadła wody gruntowej aby wiedzieć ile kondygnacji podziemnych możemy planować oraz aby wyeliminować konieczność adaptacji fundamentów do bardziej niekorzystnych niż założono w projekcie powtarzalnym warunków gruntowych.
 
Ważną rzeczą jest również sprawdzenie, czy w projekcie powtarzalnym przewidziano taki sposób ogrzewania budynku, który możliwy jest do zastosowania w naszej konkretnej lokalizacji.
 
Inną istotna rzeczą jest  wybór dostosowany do pożądanej kategorii budynku ze względu na jego energooszczędność. Zasygnalizuję tylko, że pod tym względem budynki dzielą się na spełniające minimalne, określone prawem wymagania oraz na energooszczędne, wysoce energooszczędne i pasywne. Wieloletnie doświadczenia pokazują, że  pod tym względem zwiększone nakłady na realizację budynku są ekonomicznie uzasadnione gdyż dają znaczne oszczędności na etapie jego eksploatacji.
 
Podsumowując należy ogólnie stwierdzić, że racjonalny dobór projektu powtarzalnego istotnie zmniejsza koszty jego adaptacji.

Szukaj