>

ZBIORNIKI

 

Ustawa Prawo budowlane wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a tym samym sporządzenia projektu budowlanego dla następujących obiektów związanych z gospodarką wodno-ściekową:

  • Szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności powyżej 25 m3
  • Zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności powyżej 10 m3

 

Pozwolenia na budowę wymaga też budowa:

  • Przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni powyżej 50 m2
  • Pomostów o długości całkowitej powyżej 25 m i wysokości, mierzonej od korony pomostu do dna akwenu, powyżej 2,50 m
  • Ujęć śródlądowych wód powierzchniowych
  • Terenowych zbiorników wodnych
  • Pompowni
  • Rurociągów hydrotechnicznych oraz innych obiektów służących gospodarce wodnej oraz kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich

 

Z racji posiadanych uprawnień do projektowania konstrukcji hydrotechnicznych sporządzanie projektów takich obiektów również wchodzi w zakres moich usług.

Szukaj